Obowiązek informacyjny RODO

 

Szanowni Państwo,

w związku z łączącymi nas stosunkami gospodarczymi nasza firma:
Marcin Szymański prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MGRAFFO ul. Śremska 32a; 62-050 Mosina, NIP: 7772721080, jest Administratorem Państwa danych osobowych, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – dalej zwanego „RODO”.

W związku z realizacją obowiązków umownych zbieramy dane niezbędne do ich wykonania. Dotyczy to także Państwa danych osobowych – na nośnikach papierowych i elektronicznych, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji zawartej z Państwem umowy, jak i w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności obowiązku odprowadzenia stosownych danin publicznych i prowadzenia wymaganych prawem dokumentów.

Państwa dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:
• należytej realizacji łączących nas stosunków gospodarczych, w tym wykonania postanowień zawartych lub zawieranych w przyszłości umów, dotyczy to w szczególności realizacji obowiązków umownych oraz dokonania wzajemnych rozliczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
• wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, zarówno publiczno-prawnych, kadrowo-księgowych, jak i tych wynikających z postanowień umownych i rozliczeń podatkowych z tym związanych,
• cele wynikające z naszych prawnie uzasadnionych interesów, w tym cele marketingowe (możliwość przechowywania specyfikacji zamówień w razie domówień w przyszłości, możliwość składania zapytań ofertowych oraz możliwość występowania przed Sądem – w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

Z zebranych danych osobowych będziemy korzystać:
• przez czas trwania łączącej nas umowy,
• przez czas, w którym powszechnie obowiązujące przepisy prawa w tym ustaw tzw. podatkowych (PIT, CIT), nakazują nam przechowywać stosowne dane (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
• przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania umownego, lub możemy dochodzić realizacji naszych uzasadnionych interesów przed Sądem, lub wykorzystywać dane osobowe w celach marketingowych, w szczególności w przypadku składania kolejnych zapytań ofertowych. Będzie to okres 5 lat w przypadku umów zrealizowanych oraz okres 3 lat w przypadku zamówień/ofert nierozpoczętych. Następnie dane te będą podlegać usunięciu lub pseudoanimizacji – w zakresie specyfikacji zamówień.

Pozyskane od Państwa dane osobowe jako podmiot przetwarzający przekazujemy:
• dalszym podmiotom przetwarzającym, uczestniczącym w wykonywaniu naszych obowiązków i czynności, tj.: w razie potrzeby współpracującym z nami podmiotom z zakresu obsługi księgowo-kadrowej, informatykowi, zleceniobiorcom,
• innym Administratorom danych osobowych, przetwarzającym dane we własnym imieniu, tj.:
– podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
– podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np. banki).

Ponadto pragniemy poinformować, że:
• nie planujemy przekazywać uzyskanych od Państwa danych osobowych poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
• Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z RODO mają Państwo uprawnienia do złożenia wniosku o:
• sprostowanie (poprawienie) Państwa danych osobowych,
• usunięcie Państwa danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie,
• ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych (stosownie do treści złożonego wniosku),
• umożliwienie dostępu do Państwa danych osobowych, w tym uzyskanie informacji o przetwarzanych danych oraz o dostarczenie ich kopii,
• przeniesienie danych osobowych do innego Administratora danych lub bezpośrednio do Państwa, w zakresie określonym w art. 20 RODO.

Mają Państwo również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych osobowych w oparciu o nasz uzasadniony interes, chyba że będą istniały ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Niektóre ze wskazanych wyżej uprawnień mogą nie przysługiwać Państwu albo mogą przysługiwać w ograniczonym zakresie. Z powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać, składając wniosek na adres naszej siedziby lub wysyłając go na adres e-mail: biuro@mgraffo.pl

W przypadku natomiast, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.